Zadania

Zadania Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych:

 1. Współpraca z instytucjami rządowymi (m.in. Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, PFRON), instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi;
 2. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi, organizowaniem wyjazdów studyjnych w celu implementacji praktyk instytucji (uczelni) zagranicznych mających doświadczenie w tym zakresie, nawiązywaniem współpracy (tworzeniem programów partnerskich);
 3. Podejmowanie wszelkich działań służących pozyskiwaniu środków finansowych dla celów realizacji regulaminowych zadań;
 4. Prowadzenie rejestru osób niepełnosprawnych;
 5. Przygotowywanie statystyk i zestawień dotyczących studentów niepełnosprawnych, w tym sporządzaniem rocznych sprawozdań statystycznych dotyczących pomocy socjalnej udzielanej studentom z tytułu niepełnosprawności;
 6. Bieżąca obsługa studentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych, w tym pomoc przy uzyskiwaniu konsultacji psychologicznych;
 7. Konsultacje w zakresie wyboru kierunku studiów w oparciu o indywidualne możliwości kandydata i dostępność danego kierunku;
 8. Wnioskowanie o dostosowanie procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb (np. organizowaniem egzaminów w formie alternatywnej, uwzględniającej ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, promowanie zasady elastycznego podejścia do nieobecności wynikających z choroby);
 9. Wnioskowanie o adaptację materiałów informacyjnych i edukacyjnych;
 10. organizacja pomocy multimedialnych oraz innych rozwiązań technologicznych dla studentów niepełnosprawnych, prowadzeniem wypożyczalni sprzętu adaptacyjnego;
 11. Organizowanie szkoleń i warsztatów psychoedukacyjnych dla studentów niepełnosprawnych oraz system pomocy dla pracowników dydaktycznych, prowadzących grupy, w których pojawiły się osoby niepełnosprawne;
 12. Przyjmowanie, weryfikacja oraz opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 13. Uczestnictwo w komisjach, których zadaniem jest wydanie opinii o niezbędności przyznania stypendium socjalnego na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
 14. Współuczestniczenie w tworzeniu zarządzeń i regulaminów zawierających zasady korzystania przez studentów z pomocy materialnej z tytułu niepełnosprawności;
 15. Wnioskowanie o wszczęcie działań na rzecz dostosowania budynków i terenu uczelni (akademików) do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 16. Organizowanie wyjazdów rehabilitacyjno – szkoleniowych (turnusów rehabilitacyjnych);
 17. Udzielanie pomocy w organizacji wyjazdów, stażu, praktyk dla studentów niepełnosprawnych.

 

Współpraca

Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych współpracuje z:

 • Władzami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz wszystkimi podległymi
  jednostkami.
 • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • Urzędem Miasta Łodzi.
 • Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.
 • Wszystkimi Uczelniami na terenie kraju, szczególnie z osobami
  odpowiedzialnymi za osoby niepełnosprawne.
 • Organizacjami pozarządowymi związanymi z działalnością na rzecz
  osób niepełnosprawnych.
 • Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Samorządami Studenckimi Uczelni łódzkich i krajowych.