Prawo

Międzynarodowe dokumenty deklaratywne dotyczące rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:

 • Konwencja Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjęta w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r. Dz.U. z 2005 r. Nr 43, poz. 412.;
 • Zalecenie nr R(92)6 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 9 kwietnia 1992 r.
  w sprawie spójnej polityki wobec osób niepełnosprawnych;
 • Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Nr 48/93. z dnia 20 grudnia 1993 r.
 • Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla równego traktowania przy zatrudnieniu
  i wykonywaniu zawodu (2000/78/WE);
 • Kodeks Postępowania Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy (Managing disabilty In the workplace. An ILO code of practice) Międzynarodowe Biuro Pracy
  w Genewie 2002. Wydanie polskie: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej; Warszawa 2003;
 •  Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities), przyjęta przez Zgroamdzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 13 grudnia 2006 r. (podpisana przez UE 30 marca 2007 r.)

Najistotniejsze akty prawne w Polsce:

 • Uchwała Sejmu RP z 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych;
 • Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dokumenty obowiązujące na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi