Prawo

Międzynarodowe dokumenty deklaratywne dotyczące rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:

 • Konwencja Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjęta w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r. Dz.U. z 2005 r. Nr 43, poz. 412.;
 • Zalecenie nr R(92)6 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 9 kwietnia 1992 r.
  w sprawie spójnej polityki wobec osób niepełnosprawnych;
 • Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Nr 48/93. z dnia 20 grudnia 1993 r.
 • Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla równego traktowania przy zatrudnieniu
  i wykonywaniu zawodu (2000/78/WE);
 • Kodeks Postępowania Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy (Managing disabilty In the workplace. An ILO code of practice) Międzynarodowe Biuro Pracy
  w Genewie 2002. Wydanie polskie: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej; Warszawa 2003;
 •  Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities), przyjęta przez Zgroamdzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 13 grudnia 2006 r. (podpisana przez UE 30 marca 2007 r.)

Najistotniejsze akty prawne w Polsce:

 • Uchwała Sejmu RP z 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych;
 • Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dokumenty obowiązujące na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Stypendium specjalne dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

Stypendium to jest przeznaczone dla studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Wniosek wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności złóż elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię i w ciągu 7 dni roboczych  złóż własnoręczny podpis na wniosku oraz dostarcz do Specjalisty ds.. Osób Niepełnosprawnych orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności.

Jeżeli orzeczenie zostało wydane na czas określony, stypendium jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jego ważności. By ponownie uzyskać stypendium, złóż wniosek raz jeszcze i przedstaw nowe orzeczenie.

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia orzeczonej niepełnosprawności studenta i doktoranta.